Hoppa till innehåll

Karta

Kalvahagen naturreservat, Åstorp

Kategori

  • Naturvärde
  • Barnvagnstillgängligt
  • Nära parkering

Kalvahagen är ett kommunalt naturreservat i Åstorp. Området, som karakteriseras av bokskog och hagmarker, har höga värden både vad gäller natur och rekreation och är en viktig länk mellan Åstorps centrum och Söderåsen.

I väster finner man ett område med ängsmark och grov bokskog (Kalvahagsskogen). I den centrala delen breder betesmark ut sig (Kalvahagen och Fårahagen). Längst i söder finns lövskogsbestånd och en mindre damm.

De högsta naturvärdena återfinns i bokskogen, samt i naturbetesmarken med sina många blommande buskar och träd. Bokskogen i Kalvahagen är särskilt värdefull. Här finns mycket grova träd. Flera av dem har håligheter med trädmjöl (mulm). Mulmen erbjuder både mat, skydd och boplats åt många vedskalbaggar. Av betesmarkerna har Fårahagen högst värden. Med sin variation av vidkroniga träd, blommande buskar och öppen blomrik mark finns goda förutsättningar för en mångfald av insekter och fåglar.

På en yta av 3200 kvadratmeter har Åstorps Turistförening tillsammans med olika partners skapat ett område där inspiration och människor skall trivas och utvecklas i form av ett arboretum.

Kontaktuppgifter: miljo@astorp.se

Fakta


Vägbeskrivning

Odengatan
265 32 Åstorp

Föreskrifter

Föreskrifter

I ett naturreservat gäller andra regler än det som står i Allemansrätten. Ta en titt här om du är osäker på vad som gäller i Kalvahagen:

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. vidta åtgärd som förändrar områdets topografi, struktur eller hydrologi såsom att borra, spränga, gräva, schakta, fylla ut, dämma eller nydika eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål, markyta eller vattenmiljö,

2. bortföra ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,

3. framföra motordrivet fordon med undantag av hjälpmedelsfordon som krävs för att överkomma funktionsnedsättning,

4. göra upp eld eller använda grill annat än på särskilt anvisad plats,

5. cykla annat än på av förvaltaren särskilt anvisade vägar,

6. rida annat är på av förvaltaren särskilt anvisade vägar,

7. medföra hund eller annat husdjur som ej hålls i koppel, utanför anvisad plats

8. övernatta i husbil, husvagn, tält eller motsvarande,

9. ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade platser

10. samla in eller plocka djur, växter, insekter och vedlevande svampar,

11. anordna tävling eller annan allmän sammankomst utan att samråda med naturvårdsförvaltaren,

12. sätta upp tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning för reklam, information eller liknande ändamål utan att samråda med naturvårdsförvaltaren.

Relaterade platser

Relaterade platser