Hoppa till innehåll

Vandring och skidåkning

Du kan gå eller åka skidor nästan överallt i naturen, men det finns vissa undantag. Du får till exempel inte vara på annans tomt eller gå över planteringar. Allemansrätten gäller inte heller på golfbanor.

De som bor nära naturen har rätt att kunna känna sig ostörda i sitt hem. Därför får du inte gå eller åka skidor inom någons hemfridszon eller över någons tomt, det vill säga i det privata området närmast bostadshuset.

Det är risken att störa som avgör hur nära du kan passera ett hus. Det finns inga regler om minsta avstånd.

Läs mer om hemfridszon

Gå inte över åkrar med växande gröda eller i planteringar

Du får inte ta dig fram över tomt eller plantering, oavsett risken för skada på mark eller växtlighet (12 kap 4 § Brottsbalken). Med plantering menas i första hand trädgårdar, plantskolor, parkplanteringar och liknande områden.

Det kan också finnas andra markområden som du inte får passera, om det är risk för att marken skadas (12 kap 4 § Brottsbalken). Med tanke på skaderisken får nog en skogsplantering med späda plantor betraktas som olämpligt område.

Åkrar är på vissa platser mycket viktiga ur allemansrättslig synvinkel. Det kanske inte finns så många andra marker i området. Det är ändå alltid förbjudet att ta sig fram över åkrar under den tid på året när det finns risk för att grödan kan ta skada (12 kap 4 § Brottsbalken).

När marken är hårt frusen och snötäckt, och det inte finns sådda grödor i jorden som kan ta skada, finns däremot inget som hindrar att du går eller åker skidor över åkermark. Ansvaret för att marken inte skadas vilar på dig som går eller skidar. Prata med markägaren om du vill vara helt säker!

Begränsad allemansrätt på golfbanor

Allemansrätten gäller under förutsättning att du inte orsakar skada eller besvär. Därför går det inte att hävda att allemansrätten gäller på en golfbana. Åtminstone inte när spel pågår och inte på green (det finklippta området närmast hålet). Där är gräsytan så pass känslig att den kan skadas.

Även vintertid kan greenen ta skada av skidåkning och vandring. Därför måste avspärrningar respekteras. På banområden utanför green och tee (utslagsplats) är det i allmänhet tillåtet att vara när det inte pågår spel.

Avgifter för skidspår

Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten, står det i regeringsformen. Naturvårdsverket menar därför att det inte är möjligt att ha tvingande avgifter för längdskidåkning på mark där allemansrätten gäller.

Avgifter för skidspår

Lämna inte kvar skräp eller matrester efter att du stannat för att fika

Det är alltid viktigt att städa upp efter sig och inte lämna skräp eller matrester i naturen. Just nu är det extra viktigt. En sjukdom som drabbar vildsvin och tamgrisar, afrikansk svinpest, finns inte i Sverige men längre ner i Europa. Viruset som orsakar sjukdomen är mycket motståndskraftigt. Det överlever länge i miljön samt i kött och charkvaror från infekterade djur, även om köttet varit fryst. Sjukdomen är inte farlig för människor men är mycket smittsam för vildsvin och grisar. Därför är det viktigt att inte lämna kvar till exempel skink- eller korvsmörgåsen som ingen åt upp.

Läs mer om afrikansk svinpest och vad vi alla kan göra för att den inte ska spridas till Sverige:

Stoppa afrikansk svinpest

Källa: Naturvårdsverket

Artiklar