Hoppa till innehåll

Karta

Prästamarken, Naturreservat

Kategori

 • Naturreservat

Naturreservatet Prästamarken är ett populärt strövområde i närheten av Lyckeby vid Karlskrona. Här finns ädellövträd och en vik med vass. Inom reservatet finns stensättningar och andra fornlämningar från bronsåldern.
Prästamarken är ett mindre skogsområde som domineras av ädellövträd. Reservatet består av tre områden. I norr och söder växer lövskog på kuperad mark och mittemellan finns ett lägre område med planterad granskog. En del av skogen är gammal och därför viktig för arter som behöver död ved för att överleva.

Berggrunden består av granit. Markförhållandena varierar kraftigt både i jorddjup, näringstillgång och fuktighet. Skogen ligger på mindre kullar som till stor del varit utmark, från strandlinjen och upp till cirka 25 meter över havet.

Murgröna och kaprifol

I den nedre delen av norra sluttningen på den norra kullen är skogen betydligt yngre än i resten av reservatet. Murgröna och kaprifol är vanliga och de klättrar på några ställen högt upp i träden.

I sluttningarna mot öster och söder finns gles ekskog med täta hasselbestånd, kaprifol och murgröna. På marken växer bland annat blåsippor och myskmadra.

Stensättningar och hällristningar

Fornlämningar finns från åtminstone så lång tid tillbaka som bronsåldern (1 700 till 500 år före vår tideräkning). Det finns fornåkrar, ett röse, en stensättning och ristningar i form av minst tre skålgropar.

Fakta

Skyddsår: 2007

Kommun: Karlskrona

Karaktär: Bokskog, ekskog, hässle

Areal: 33 hektar

Markägare: Staten, privat och Karlskrona kommun

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat

Vägbeskrivning

Prästamarkens naturreservat ligger ungefär sju kilometer från Karlskronas centrum.Från villaområdena i sydöstra delen av Lyckeby och från äldre tomter på östra sidan av reservatet finns flera väl använda stigar som leder in i reservatet.Kör österleden, väg 28 från Karlskrona och efter cirka en mil tar du tar in på E22:an österut. Vid Lösen tar du av mot höger för att komma till naturreservatet. Du kan också köra E22:an fram till Lösen och därifrån ta av mot Prästamarken.Ta stadsbuss linje 6 till hållplats Gamla riksvägen och gå sedan via Gamla riksvägen samt Hasselvägen tills du når naturreservatet. Du kan också ta buss linje 2 och hoppa av vid hållplats Östra torp. Därifrån går du via Solgårdsvägen och Hasselvägen till reservatet.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Prästmarken, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • skada mark
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar eller odlingsrösen
 • otillbörligt störa djurlivet
 • skada växande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • framföra fordon
 • rida eller cykla
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld
 • på störande sätt nyttja radio, cd-spelare eller dylikt eller på annat sätt åstadkomma störande buller
 • nyttja området för tävling eller övningar som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller

 • samla in fjärilar eller skalbaggar
 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning.