Hoppa till innehåll

Karta

Jällabjär vindskydd Klippan

Kategori

 • Vindskydd

Föreskrifter

För naturreservat gäller särskilda föreskrifter

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, bergvägg, sten, stenmurar, naturföremål eller kulturlämningar,
 2. tälta eller sätta upp utrustning för övernattning annat än på anvisad plats längre tid än två dygn,
 3. ställa upp husvagn, husbil eller liknande under tiden 00:00-05:00,
 4. elda/grilla förutom med medhavd eller tillhandahållen ved eller kol annat än på anvisad plats. Användning av friluftskök är tillåtet i naturreservatet.
 5. cykla annat än på väg,
 6. rida/köra med häst,
 7. ta med hund som inte hålls i fysiskt koppel,
 8. föra bort död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 9. placera eller sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch, eller liknande,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

 1. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod som inte förstör djurets livsmiljö, med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av svårbestämda arter av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,
 2. samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar, med undantag av enstaka beläggsexemplar (av svårbestämda arter), under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande nationell databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.
 3. anordna tävling, träning, lägerverksamhet eller liknande arrangemang,

Relaterade platser

Relaterade platser