Hoppa till innehåll

Karta

Allarps bjär, naturreservat

Kategori

  • Naturreservat
  • Nära parkering

En slockand vulkan med en fantastisk vårflora och gamla ädellövträd. Skåneleden går rakt igenom naturreservatet och det finns flera andra stigar.

Wikipedia: Den norra delen av reservatet består av en basaltkupp som är en av ett flertal slocknade vulkaner i Skåne. Basaltkupper är resterna av de vulkaner som var aktiva under jura och tidig krita. På ett par platser kan man se de sexkantiga pelarna av den stelnade magman från kraterröret. Den södra delen består huvudsakligen av ädellövskog. Allarps bjär har troligen varit skogklätt under lång tid då branterna har varit svåra att nyttja för skogsbruk och bete. Allarps bjär ansluter i sydväst till naturreservatet Södra Hultarp naturreservat. Större delen av Allarps bjär är även natura 2000-område.

Länsstyrelsen: Naturreservatet är beläget på en basaltkupp ca 2 km nordväst om Hallaröd i Höörs kommun. Skåneleden löper genom området. Allarps bjär hör till ett av Skånes mest värdefulla skyddade ädellövskogar. Områdets basrika jordmån och äldre ädellövskogar ger förutsättningar för en synnerligen artrik och skyddsvärd flora och fauna. Här finns fina ädellövblandbestånd i basaltkullens branter men även varierade bok- och avenbokskogar. Vegetationen är ovanligt artrik med många lundväxter som vårärt, underviol, lungört, strävlosta och blåsippa. Hittills har omkring 30 rödlistade arter påträffats i området. Bland dessa finns 11 rödlistade lavar, t.ex. liten lundlav (Bacidina phacodes) och askvårtlav (Pyrenula nitidella). Bland hotade mossor kan västlig husmossa (Loeskeobryum brevirostre) nämnas och av hotade svampar förekommer bl.a. stinknagelskivling (Collybia halliolorum) och stor stinkbrosking (Micromphale brassicolens).

Vägbeskrivning

Kör till Hallaröd NV om Höör, mellan husen en bit norr om kyrkan går en grusväg norr ut som är skyltad mot Allarps bjär.

Parkering

Bra parkering med informationstavla precis nedanför vulkanen.

Relaterade platser

Relaterade platser